بخش طب هسته ای به دلیل بازسازی از ابتدای سال تعطیل بوده و شروع کارهای آموزشی بخش از ابتدای آبان ماه 1402 می باشد

 

روتین