رییس بخش ارولوژی و پیوند کلیه:

نام و نام خانوادگی: دکتر ناصر سیم فروش

تخصص: متخصص ارولوژی ، فوق تخصص ارولوژی اطفال

رتبه علمی: استاد ممتاز دانشگاه

 
   

بخش ارولوژی مردان:

بخش ارولوژی مردان بیمارستان لبافی نژاد یکی از بخش های فعال آموزشی، پژوهشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در طبقه اول بیمارستان واقع شده است.

اين بخش داراي 32 تخت فعال مي باشد.

سرپرستار بخش:  خانم مهسا مرادقلی

 

 

 

 
 

بخش ارولوژی زنان و کودکان:

بخش ارولوژی زنان و کودکان بیمارستان لبافی نژاد یکی از بخش های فعال آموزشی، پژوهشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در طبقه اول بیمارستان واقع شده است.

اين بخش داراي 20 تخت فعال مي باشد.

سرپرستار بخش: خانم طوفان فرنگی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب