بخش آزمایشگاه بیمارستان لبافی نژاد جهت بیماران بستری

و مراجعین اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز و کلیه

روزهای هفته آماده ارائه خدمات می باشد.

مراجعین عادی نیز می توانند همراه با نسخه پزشک از ساعت

 7 صبح تا 12 ظهر به آزمایشگاه پلی کلینیک واقع در طبقه

همفک مراجعه نمایند. البته قابل ذکر است که این واحد از

ساعت 7 صبح تا 18 عصر پاسخگوی مراجعین محترم می

باشند.

تلفن تماس آزمایشگاه بیمارستان: 23602097

تلفن تماس آزمایشگاه پلی کلینیک: 23602552

 

در آزمایشگاه بیمارستان، آزمایش های بیوشیمی، هماتولوژی، ایمونولوژی،

همورمون، سرولوژی، میکروب شناسی و پاتولوژی (شامل بررسی نمونه های

بافتی، پذیرش بیوپسی های کلیه و انجام روش های ایمنوفلوئورسانس، انجام

بررسی بافت ها با روش ایمنوهیستوکمیستری) انجام می گیرد.

 

در آزمایشگاه پلی کلینیک موارد فوق به جز آزمایش های پاتولوژی قابل انجام

است.

 

رییس  بخش آزمایشگاه:

دکتر محمود پروین

 مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان:

دکتر محمود پروین

 

 

مسئول فنی آزمایشگاه پلی کلینیک:

دکتر پیمان محمدی تربتی

سوپر وایزر آزمایشگاه بیمارستان:

آقای محمد انورسیدی (آزمایشگاه) و آقای سید رضا ساداتی (پاتولوژی)

سوپروایزر آزمایشگاه پلی کلینیک: آقای سید نصیب اله فاطمی

 

 

 

 

 

 

  

 لیست آزمایش های موجود در آزمایشگاه به جزئیات

 

 

 

آزمایشگاه
https://labafinejad.tamin.ir/html/item/1902

 

فایل‌ها