برنامه گراند راند، دانشجویان، فلوها، دستیاران و اتندها (ارولوژی لبافی نژاد):

 

روزهای چهارشنبه ساعت 30/7 تا 9 صبح

 

 

 

 

برنامه گراند راند، دانشجویان، فلوها، دستیاران و اتندها (ارولوژی لبافی نژاد):

 

روزهای چهارشنبه ساعت 7:30 تا 9 صبح

 

فایل‌ها