لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کارگاه "آزمونهای آماری مناسب جهت تحلیل داده های علوم پزشکی" در بیمارستان لبافی نژاد
کارگاه"آزمونهای آماری مناسب جهت تحلیل داده های علوم پزشکی" در بیمارستان لبافی نژاد برگزار شد

برگزاری کارگاه "آزمونهای آماری مناسب جهت تحلیل داده های علوم پزشکی" در بیمارستان لبافی نژاد

برگزاری کارگاه "آزمونهای آماری مناسب جهت تحلیل داده های علوم پزشکی" در بیمارستان لبافی نژاد

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب